Община Банско: Партньор в проект “Загрижени Общности”

0
182
Община Банско се присъединява към проект № DRP0200240 “Caring Communities”, финансиран по Програма Интеррег VI-Б „Дунавски регион” 2021-2027, съфинансиранa от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този проект има за цел да подобри качеството на грижите в общността и развие транснационални сътруднически структури в Дунавския регион. В ролята си на ключов партньор, Община Банско ще предприеме конкретни действия и инициативи за подобряване на грижите в общността и развитието на транснационални сътруднически структури в Дунавския регион. Дейностите включват:
🗣 Споделяне на опит и експертиза: Община Банско ще сподели своя опит в областта на общинското управление и социалните услуги с другите партньори в проекта. Това включва обмен на добри практики, участие в обучения и работилници и предоставяне на консултации на другите участници.
🗣 Участие в пилотни програми и изпитване на иновации: Община Банско ще участва в пилотни програми, насочени към подобряване на качеството на грижите в общността. Това може да включва тестване на нови подходи към предоставянето на социални услуги или използване на иновативни технологии за подпомагане на гражданите.
🗣 Участие в събития и конференции: Община Банско ще участва в събития и конференции, организирани в рамките на проекта, с цел обмен на знания и опит с другите участници. Тези събития предоставят възможност за изграждане на мрежи и установяване на контакти със заинтересовани страни от други региони.
🗣 Създаване на мрежи за сътрудничество: Община Банско ще съдейства за създаването на транснационални сътруднически мрежи в областта на грижите в общността. Тези мрежи ще облекчат обмена на информация и опит между различните участници и ще подкрепят устойчивото развитие на социалните услуги в региона.
🗣 Популяризиране на резултатите: Община Банско ще активно популяризира резултатите от проекта в общността и сред заинтересованите страни. Това ще включва организиране на информационни кампании, публикации в местни медии и участие в обществени събития.
🫂Municipality of Bansko:Partner in thе”Caring Communities”Project
The Municipality of Bansko is joining the “Caring Communities” project № DRP0200240 ,under the Interreg VI-B “Danube Region” Programme 2021-2027, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.This project aims to improve the quality of care within communities and to develop transnational cooperation structures in the Danube region.
In its role as a key partner, the Municipality of Bansko will undertake specific actions and initiatives to enhance community care and develop transnational cooperation structures in the Danube region. The activities include:
🗣 Sharing of experience and expertise: The Municipality of Bansko will share its experience in municipal management and social services with other project partners. This includes exchanging best practices, participating in training and workshops, and providing consultations to other participants.
🗣 Participation in pilot programs and testing innovations: The Municipality of Bansko will participate in pilot programs aimed at improving the quality of community care. This may involve testing new approaches to delivering social services or using innovative technologies to assist citizens.
🗣 Participation in events and conferences: The Municipality of Bansko will participate in events and conferences organized within the project framework to exchange knowledge and experience with other participants. These events provide opportunities to build networks and establish contacts with stakeholders from other regions.
🗣 Establishment of cooperation networks: The Municipality of Bansko will facilitate the establishment of transnational cooperation networks in the field of community care. These networks will facilitate the exchange of information and experience among different participants and support the sustainable development of social services in the region.
🗣 Dissemination of results: The Municipality of Bansko will actively disseminate the results of the project within the community and among stakeholders. This will include organizing information campaigns, publications in local media, and participation in public events
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments