НСОРБ обяви Втори национален младежки конкурс “АЗ ЗА МОЯТА ОБЩИНA: ЕДИН ПРОБЛЕМ – ЕДНО РЕШЕНИЕ”

0
58
По повод Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври, екипът на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ обявява ВТОРИ национален конкурс за младежи на тема „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“.
Темата е обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса „битови отпадъци“ и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет.
Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др. Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.
За провеждането на конкурса е разработен Регламент, който предвижда право на участие на младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работещи
Ръководството на Община Разлог призовава младите жители да бъдат активни и да се включат в националния конкурс.
РЕГЛАМЕНТ
Национален младежки конкурс
„Аз за моята община: един проблем – едно решение“
Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление.
Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа кметовете, общинските съветници и служителите в общините.
Конкурсът се провежда с активното съдействие на общините в Република България на доброволен принцип. Те могат да станат част от информационната кампания за конкурса, да стимулират младите хора в общината да участват активно, да поемат ангажимент за реализиране на класирано предложение, в случай, че е получено от жител на съответната община, да участват със свой принос за обогатяване на наградния фонд.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят.
Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип. Участието в конкурса е доброволно.
Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org
Предложенията за участие в конкурса се подават на български език. Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.
ТЕМА НА КОНКУРСА ЗА 2024 г.
През 2024 г. участващите в конкурса идеи трябва да са свързани с усилията на обществото за подобряване на чистотата в населените места и извън тях. Предложенията трябва да са свързани със съвременните принципи за намаляване на количеството образуван отпадък, правилното и ефективно разделно събиране на отпадъците и повишаване на процента на рециклиране, както и повторното използване на стоки от бита.
Участниците трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.
Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.
В предложенията си кандидатите трябва да опишат очакваните резултати от кампанията, да посочат към кого е насочена кампанията, как самите те биха допринесли за осъществяването й и какво съдействие биха очаквали от страна на общината.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
да демонстрират умение за синтезирано и обосновано излагане на предложението;
да представят убедително необходимостта от реализиране на кампанията;
предложената кампания да е осъществима;
предложените дейности за съвместно осъществяване с общината да бъдат съвместими с правомощията на местната власт;
предложената кампания да е насочена към постигане на реален ефект сред гражданите и да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на кампанията;
да дава възможност за мултиплициране и в други общини.
Изисквания към представянето на проектите в текстови формат
Оптимален обем на разработката (до 10 страници)
Резюме на проекта / до 2 стр./
Вид шрифт и размер на шрифта – шрифт: Times New Roman 12 Кандидатите могат да представят проектите, с които кандидатстват за участие в конкурса и в друг, избран от тях формат – презентация, видео, брошура и пр.
ЖУРИ
Двама представители на НСОРБ
Двама представители на академичните среди
Един представител на Института за пазарна икономика
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Всички постъпили предложения за участие ще бъдат селектирани по следните признаци:
Форма на участие
индивидуални участници
колективни участници / екип или група.
Възраст на участниците
ученици
студенти и работещи младежи;
Постъпилите предложения ще бъдат оценени по следните критерии:
Умение за ясно и точно формулиране на идеята и структурирано изложение;
Убедителни мотиви за важността и значението на кампанията;
Реалистичност и осъществимост на идеята;
Значение и ефект за гражданите и обществото;
Личен принос на кандидата;
Възможност за привличане на организации и хора за осъществяване на идеята;
Възможност идеята да бъде приложена и в други населени места;
КЛАСИРАНЕ
В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъде разпределен награден фонд от 5 000 лв.
По една награда от 1 000 лв. ще бъде връчена на победителите във всяка от категориите:
индивидуални участници
колективни участници/екип или група.
ученици;
студенти и работещи младежи;
Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв. Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на НСОРБ.
Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти през месец октомври 2024 г.
НСОРБ ще съдейства отличените проекти да получат подкрепа за своето осъществяване от съответната община, от която е кандидатът.
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments