ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПОДАДЕНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

0
184

На 23.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев се състояха публични обсъждания на три концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/, в които Общината има участие. И трите концепции са преминали успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост.

Община Гоце Делчев е водеща организация за концепция № BG16FFPR003-2.001-0099 „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“.

Тази КИТИ включва участието на партньори от различни видове заинтересовани страни – една градска и две селски общини, публичен сектор, НПО и частен сектор.

Концепцията предвижда инвестиции в сферата на околната среда, зелена градска, образователна, социална, здравна, пътна, енергийно-ефективна инфраструктура, които са съчетани с подходящи меки мерки.

Основната цел на концепцията е да се оползотвори потенциала на територията и да се повиши качеството на човешкия капитал в партньорство между общините Гоце Делчев, Гърмен и Сандански.

Общата прогнозна финансова рамка на КИТИ е в размер на 30 213 000 лева.

Концепцията включва следните партньори на Община Гоце Делчев – Община Гърмен; Община Сандански; Сдружение Бизнес инкубатор – Гоце Делчев; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баничан; Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дъбница; Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев; Пирин – Текс ЕООД; Нидекс ООД и Наталия-ММ ООД.

Инвестиции на обща стойност 22 935 000 лева са предвидени по Програма „Развитие на регионите“. Дейностите по Програма „Образование“ са на стойност 1 300 000 лева, по Програма „Околна среда“ 4 500 000 лв., а по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени 878 000 лв.

Втората представена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“ е с водещ партньор Община Ботевград. В нея Община Гоце Делчев участва като партньор в дейност 6 – „Създаване на интегриран туристически продукт „Зелен коридор на природата и културното наследство“, свързващ общините Ботевград, Етрополе, Горна Малина, Струмяни и Гоце Делчев. Общата прогнозна стойност на тази инвестиция е 4 000 000 лв. Дейността се финансира от Програма „Развитие на регионите“.

Третата представена КИТИ № BG16FFPR003-2.001 0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ е с водещ партньор Драматичен театър „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – Благоевград.

Мястото на изпълнение на тази концепция са общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли.

НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мосомище, община Гоце Делчев участва в концепцията чрез Дейност 4 за обновяване и модернизиране на читалището.

Инвестицията предвижда изпълнение на енергоефективни мерки; Ремонт на ВиК, ел. инсталация, инсталация за отопление, охлаждане и вентилация; инсталиране на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия за собствени нужди; осигуряване на достъпна архитектурна среда; вътрешно обновяване на помещения, вкл. зала със сцена и капацитет 250 места и доставка на оборудване и обзавеждане; мерки за зелена инфраструктура и създаване на онлайн електронен каталог на библиотечния фонд и дигитализация на ценни местни издания. Общата стойност на тази инвестиция е 1 600 000 лв. и ще бъде финансирана от Програма „Развитие на регионите“.

На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост, като паралелно с втората оценка са организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по местните концепции. Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

В срок до 30 април всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите и да направят коментари или възражения.

С концепция № BG16FFPR003-2.001-0099 можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/presentation/d/1THa1VcfiZf5Crhl98NNdSdGX5Q73o1DE/edit#slide=id.p1

Гласувайте за тази концепция на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffA0nqevaHSx3Jd7qn1J8GUd4BF884xVpcyWv0nmqIiIqsUA/viewform

 

С концепция № BG16FFPR003-2.001-0148 можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/presentation/d/1wLrW7CWiapEu1vhLdQNfKpJLJtnLxS3h/edit

 

Гласувайте за тази концепция на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwMbO8edFTTk7Ma_gIk92t14rhrQndhpf2mSNE6tDzyCcrgQ/viewform

С концепция № BG16FFPR003-2.001 0165 можете да се запознаете на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

 

Гласувайте за тази концепция на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments