Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов издаде нарочна заповед за съхраняване, и транспортиране и др. на отпадъци

0
20

С цел предотвратяване на из- хвърлянето на отпадъци на не- разрешени за това места, както и
създаването на незаконни смети- ща, Кметът на общината д-р Арбен
Мименов издаде нарочна заповед, с която оправомощи кметовете
на населени места да упражняват
контрол по дейностите, свързани
с образуването, събирането, вклю- чително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци. На кметовете на населени места са де- легирани правомощия за организиране поставянето на забранителни табели, извършването на периодични проверки, а при наличието на
нерегламентирани замърсявания да организират почистването им с
цел да не се допуска създаването на нерегламентирани сметища и
други замърсявания на територията на населеното място. Задълже- ние на кметовете по населени места е при поискване да осигуряват
контейнери за строителни отпадъци при ремонт на жилищни и други
сгради или нови строителни обекти. На Кметовете на населени места
са делегирани правомощия да съставят актове при констатиране на
нарушения при изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за
целта съдове и места, изхвърлянето на растителни и строителни от- падъци, тревни маси и животински отпадъци в и извън контейнери- те за смесени битови отпадъци, контейнерите за разделно събиране
на отпадъци, кофите и кошчетата за отпадъци, както и по улиците
на населеното място. Също така и при изгарянето или друга форма
на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. В административ- но наказателните разпоредби на Закона за опазване на земеделски- те земи, в чл.41 „а“ се предвижда глоба на ползвател на земеделска
земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни
отпадъци. Кметовете на населените места, съгласно издадената запо- вед носят лична отговорност при допуснати нарушения в населеното
място, а контролът е възложен на Илхан Карагьозов – директор на
дирекция ПООСГРАОА и Главен експерт „Земеделие и гори“.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments