Община Сатовча зимно поддържане 2022-2023

0
124

Във връзка с предстоящия есенно- зимен сезон, Общинското ръководство
извърши необходимите организационни действия по зимното поддържане на
пътищата на територията на общината, включващи мероприятия по снегопо- чистване и опесъчаване на общинските пътища в общината. Проведена е про- цедура по Закона за обществените поръчки с предмет „ Зимна поддръжка, сне- гопочистване и опесъчаване на общински пътища в община Сатовча за сезон
2022-2023 та година, като в обявения срок не постъпиха оферти на кандидати. Съгласно ЗОП процедурата е прекратена и е започната подготовка за изпълне- ние на услугата от общината със собствена техника и средства. Изготвен е и ут- върден от кмета на общината План за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча за периода месец ноември 2022 – месец март 2023 година. С нарочна заповед на Кмета на общината са определени районите и пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За район Кочан, включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Кочан. За район Слащен, включващ пътна отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността и контро- лът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. Отго- ворник за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район Сатовча отговорник за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кме- тът на село Плетена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кме- тът на село Долен. Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за район Сатовча е възложена на кметовете на селата Фъргово, Долен и Плетена. За район Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина – село Осина, отговор- ността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село
Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка разклон Крибул – село Кри- бул, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на
кмета на село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете по населени места носят отговорност за състоянието на пътищата, както и се задължават да дават информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за от- брана на тел. 07541 2066, село Сатовча. Цялостната организация, отговорност и
контрол за изпълнение на заповедта са възложени на Илхан Карагьозов – дирек- тор дирекция при Общинска администрация. Определени са лицата, които ще извършват снегопочистването и лицата, които ще опесъчават. Определени са депата за складиране на пясък и сол, както и лицата ангажирани с товаренето на материалите за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона за пътищата и Плана за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча при- оритетно ще бъдат почиствани пътищата водещи до подстанции, трафопосто- ве, учебни заведения, пречиствателни станции за питейни води и предприятия, както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна меди- цинска помощ. Дейностите по снегопочистване ще започват след натрупване на 3 см. снежна покривка, а опесъчаване след спиране на снеговалежа. След
почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снегопочиствани и опесъчени главните и оживени улици в населените места. На стръмните участъци
от улиците, по банкетите са осигурени купчини с пясък, които ще се използват при нужда. Собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват тротоарите и пешеходните пътеки около обектите си, на- помнят от Общинското ръководство. За снегопочистването през предстоящия зимен сезон ще работят осем (8) трактора, снабдени със снегорини, седем (7) автомобила за опесъчаване, три багера за товарене и 18 човека опесъчители.
При необходимост ще бъде наета допълнителна техника и работна ръка за съз- даване на нормални условия за работа и придвижване на жителите и гостите на общината. Пътищата на територията на общината са местни (общински) и пътища от трети клас (републикански). Пътищата от трети клас, каквито са
отсечките: Гоце Делчев – Дряново – Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев – Абланица – Боголин – Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно управление гр. Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments