Проект „Независим живот в община Банско”

0
171

В рамките на проект „Независим живот в община Банско“ № BG05M9OP001-2.002- 0251-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на 02.11.2016 г. беше
проведена встъпителна пресконференция. Община Банско е бенефициент на проекта, който е със срок на изпълнение 20/
двадесет/ месеца. Общата стойност на финансирането е 499 976,76 лв. Проектът предвижда
предоставяне на услугите „социален асистент“, „личен асистент“ и „домашен помощник“ на
73 самотно живеещи възрастни хора над 65 г., лица и деца с увреждания и е за срок от 20
месеца. Ще бъде подкрепена и дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция, където същите ще получават интегрирани социални услуги. Проектът цели подобряването на качеството на живот на хора от уязвими групи на
територията на община Банско, насърчаване на социалното включване на самотноживеещи
хора и предоставяне на възможност за професионално развитие на семейства, в които има
деца с трайно увреждане.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments