Начало на провеждане на обществени обсъждания по оперативните програми на ЕС за 2017

0
172

Управителните органи на всички оперативни програми публикуваха за обществено обсъждане годишните си индикативни работни програми за 2017 г.
Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Половината от предвидените процедури са чрез директно предоставяне на административни институции. Те ще получат около една пета от всички средства – почти 60 млн. лв, а компаниите ще могат да разчитат на останалите 220 милиона.
Парите за бизнеса са разпределени приблизително поравно между трите приоритетни оси – технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж, и енергийна и ресурсна ефективност. Четири са очакваните процедури, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 90%.
Бюджетът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 11 млн. лв. Предстоящите три процедури са по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ като проектни предложения ще се набират по процедурите „Подкрепа за децата с увреждания“ и „Открий ме“, а по процедура „Нов шанс за социално включване“ бенефициент е Агенцията за социално подпомагане.
По Програма за развитие на селските райони, безвъзмездната финансова помощ през първото тримесечие на годината се очаква да бъде общо 97,5 млн. евро по подмерки 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичнна подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. През юли ще стартира подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, а процедура „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се очаква през ноември. Тази година ще стартират процедурите по превенция и възстановяване на щети по гори от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития като отпуснатите средства ще бъдат в размер на 12,5 млн. евро.
През 2017 г. се предвижда да бъдат обявени 5 процедури по Оперативна програма „Региони в растеж“ с бюджет от 376 млн. лв. Още през януари ще стартират процедури „Регионална здравна инфраструктура“, целяща подобряване достъпа до спешна медицинска помощ и намаляване на броя хоспитализации, както и „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“.
261,5 млн. лв. са заложени в индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетни оси „Научни изследвания и технологично развитие“ и „Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще финансират шест процедури като безвъзмездната финансова помощ ще е 100%.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ предвижда да продължи започналите от септември 2015 г. процедури, които се предвижда да бъдат завършени през декември 2017 г.
В края на 2017 г. ще започне процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове/ местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по Оперативна програма „Околна среда“, с БФП от 100% в размер на близо 35 млн. лв. Бенефициенти по тази мярка ще бъдат НПО и общините.
Оперативна програма „Добро управление“ ще финансира ключови реформи в сферите на администрацията, съдебната система и електронното управление с общ бюджет от около 336 млн. евро по приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Всички заинтересовани страни са поканени да дадат своите предложения в сроковете посочени от Управляващите органи на програмите.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments