Община Сатовча предлага за обществено обсъждане програма за развитие на туризма

0
206

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Представяме на вниманието Ви, проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Сатовча 2016-2020 год., която предстои да бъде приета на следващо заседание на Общински съвет- Сатовча.

Във връзка с разпоредбите чл.11, ал.1 от Закона за туризма и чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Сатовча чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица и институции да направят своите предложения и мнения по проекта на програмата.

Предложения и мнения се приемат на имейл адрес- satovchabl@abv.bg или в деловодството на Общинска администрация- Сатовча в срок до 07.09.2016год.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САТОВЧА ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020 г. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

П Л А Н – П Р О Г Р А М А

За развитие на туризма за периода 2016-2020г.
№ Дейности по развитие на туризма в община Сатовча
Обща
стойност лв.
Финансираща
организация
1. Изграждане на местен път с. Сатовча – с. Крибул. 2 900 000 ОП
2. Изграждане на местен път с. Сатовча – Превала – Ранча 2 900 000 ОП
3. Непознатите Родопи – екотуризъм и културни
забележителности в с. Долен.
500 000 ОП
4. Реставрация килийно училище в с. Сатовча. 280 000 ОП
5. Проучване и изследване на природни и исторически
дадености: пещерата “Калето” – село Вълкосел, скалните
образувания “Трапезата”, “Барутницата”и “Стенето” – село
Кочан, “Дупката” – село Сатовча и историческата местност
“Калето” – село Сатовча пещерата „Стъпалката”‐ местността
„Козен – село Слащен, природен феномен „Пробитата
скала” – село Слащен.
30 000
Министерство на
културата/ОП
6. Възстановяване на римските мостове на територията на
общината.
130 000 Министерство на
културата/ОП
7. Изграждане на компенсаторен водоем за питейни води – с.
Кочан.
300 000 ОП
8. Интегриран проект за управление на питейни и отпадни
води в община Сатовча.
25 000 000 ОП
9. Интегриран проект за управление на питейни и отпадни
води – с. Вълкосел.
8 000 000 ОП
10. Създаване на туристически маршрути и условия за развитие
на туризма, чрез обособяване на нови туристически еко‐
пътеки.
250 000
ОП
11. Изграждане на OFF‐ROAD ‐ трасе по съществуващ път до с.
Долен ‐ база „Дикчан” до село Долен
120 000 ОПРР
12. Изграждане на OFF‐ROAD ‐ трасе по съществуващ път от база
„Дикчан” до язовир „Доспат”.
120 000 ОПРР
13. Изграждане на трасе за планинско колоездене. ОП
14. Облагородяване и зарибяване на съществуващи 100 000 ОП
микроязовири за развитие на риболовен туризъм.
15. Възстановяване на стари възрожденски къщи в
архитектурен резерват Долен и други населени места от
общината.
400 000 ОП
16. Проучване и възстановяване на подземните проходи в
архитектурен резерват село Долен.
100 000 ОП
17. Ремонт и възстановяване на стария път на архитектурен
резерват Долен и до архитектурен резерват село
Ковачевица.
800 000 ОП
18. Изграждане на велоалеи между селата Кочан – Жижево,
Кочан – Ваклиново.
ОП
19. OFF – ROAD трасе – Ваклиново – Црънча – Бръщен. ОП
20. Утвърждаване на с. Долен като фестивален център за
популяризиране на автентичния фолклор, старинни занаяти
и други съпътстващи туристически услуги.
Средства съгласно
ЗТ
21. Изграждане на туристически информационен център – с.
Сатовча, с. Долен
300 000 ОП
22. Изграждане на единна система за визуализация на
туристическите обекти на 2 езика/указателни табели,
карти,билбордове и информационни табла на ключови
места в общината
Средства съгласно
ЗТ
23. Създаване на специализиран сайт за популяризиране на
туристическите обекти и възможности за настаняване.
Средства съгласно
ЗТ
24. Изграждане на зони за отдих, спорт и туризъм в общината. ОП
25. Изграждане на мрежа от туристически екомаршрути и
екопътеки.
ОП
26. Издаване на рекламни материали, дипляни и брошури,
каталози пътеводител и карта на с. Сатовча
Средства съгласно
ЗТ
27. Представяне на Община Сатовча в туристически сайтове
(след проучване и преценка).
Средства съгласно
ЗТ
28. Провеждане на мероприятия с обществена значимост,
съвместно с културни, образователни и други институции с
цел популяризиране на съпътстващи туристичес

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments