петък, 5 юни 2020
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов издаде заповед, за забрана свободното пашуване на животни по ливадите, засетите и подготвените за сеитба земеделски земи. Не се допуска пашуването и движението на…
  № BG05M9OP001-2.018-0016-C01, № BG05M9OP001-2.018-0016-2014BG05M2OP001-C01 Първа работна срещаВ изпълнение на заложените дейности по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01, № BG05M9OP001-2.018-0016-2014BG05M2OP001-C01 “Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа…
Проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01,№ BG05M9OP001-2.018-0016-2014BG05M2OP001-C01В община Сатовча започват дейностите по изпълнение на проект: “Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“ В…
Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов издаде заповед за регламентиране честотата и графика за сметосъбиране на битовите отпадъци и извозването им до депото. Фирмата, която извършва тази дейност, е длъжна…
Община Сатовча стартира изпълнението на нов проект по оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е…
В изпълнение на Проект № BG05M9OP001- 2.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и процедура № BG05M9OPOO1-2.010…

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.