петък, 5 юни 2020

Противоепидемични мерки - заповед на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов

Автор
Вторник, 19 Май 2020 14:16

Във връзка с издадени от Министъра на здравеопазването  заповеди относно обявяване на  извънредна епидемична обста- новка и въведените временни
противоепидемични мерки на територията на Република Бълга- рия, считано от 14 май 2020 го- дина до 14 юни 2020 година, и с цел осигуряване на максимална
защита здравето на населението на територията на община Сатовча свързани с разпространението  на COVID-19 Кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде
заповед № 238 от 14.05.2020 година, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки за  времето от 14 май 2020 година до  14 юни 2020 година:

Всички работодатели и  органи по назначаване, в зависи- мост от спецификата и възмож- ностите на съответната трудова  дейност, организират дистанци- онна форма на работа за служителите си (надомна работа или  работа от разстояние).   
Когато е невъзможно прилага- не на дистанционна форма на работа, работодателите или органите  по назначаване задължително ор- ганизират провеждането на следните противоепидемични мерки в  работните помещения:

Дезинфекция, съгласно ал- горитъм, посочен в Приложение
Недопускане до работните  помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема  и други).
 Инструктаж на персонала за  правилна хигиена на ръцете. Създаване на  организация, която да осигури физическа дистанция между лицата
най-малко от 1,5 м. 2.4 Осигуряване на лични предпазни средства на персонала в  зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем ръкавици и други).
 При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна
маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска  за лице или предпазен шлем, кога- то са осигурени механични прегра- ди от стъкло или друг прозрачен  материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. Всички физически и юридически лица, които са собственици
или упражняват обекти с обществено предназначение, търговски  или други обекти, които предос- тавят услуги на гражданите, освен
мерките по т.2 и 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:
 Организират дейността си по  начин, който осигурява спазването  на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в поме- щенията и прилежащите към тях площи на открито. Осигуряват дезинфектант за  ръце на входа на обекта. Създават организация за контрол на входа на обекта по отноше- ние броя на влизащите лица с цел  недопускане струпване на хора и  спазването на дистанция. Поставят на видно място на
информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението  за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на
защитна маска на лицето при посе- щението на съответния обект.  Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократ- на или многократна употреба или
друго защитно средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и други), които се използват  съгласно препоръките в Приложение № 3 от заповед №РД-01-262 от 14.05.2020 година на Министъра  на здравеопазването. 
По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.  Противоепидемичната мярка  за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние  между лица, които не са от едно семейство/домакинство се спазва от  
всички лица, които се намират на  открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).
 Противоепидемичните мерки  по т I 1-7 са задължителни за прилагане от всички работодатели или  органи по назначаване и физиче- ски и юридически лице, които са
собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които  предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преуста- новена с акт на държавен орган за  времето на обявената извънредна  епидемична обстановка.
 Не се разрешават посещенията в:  Увеселителни и игрални  зали, дискотеки и барове;  
Закрити търговски площи  на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за  бързо обслужване, питейни заведения и кафе- сладкарници;
 Търговски центрове тип  МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени ма- газини, заведения, развлекателни
центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с  изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на
платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход; 

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази запо-вед, се провеждат при спазване на
всички противоепидемични мер-ки, указани в заповедта. Контрола по изпълнението на издадената от Кмета на общината заповед е възложена на органите на
МВР, РЗИ и кметовете на населени места, а за село Сатовча и Димитър Неделчев – специалист ГЗ, като при необходимост се ползва
и спешен телефон 112.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.