вторник, 21 май 2019
Община Сатовча стартира изпълнението на нов проект по оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е…
В изпълнение на Проект № BG05M9OP001- 2.010-0474 „Социално предприятие за озеленяване в община Сатовча“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и процедура № BG05M9OPOO1-2.010…
С цел повишаване на жизненият стандарт, изграждане, развитие и усъвършенстване на образователната инфраструктура на територията на общината, ръководството на Община Сатовча в лицето на д-р Арбен Мименов непрестанно полага усилия…
Общинският съвет в Сатовча прие предложението на кмета Арбен Мименов да се осигурят необходимите финансови средства за изпълнението на важни проекти в общината. Съгласно Закона за публичните финанси съветниците одобриха…
 Във всички населени места от община Сатовча се проведоха тържественичествания по случай 141 години от Освобождението на България. Училищните ръководства бяха подготвили художествено-музикални програми, посветени на нацио- налният празник, където…
На 3-ти март, преди 141 години, започва историята на нова свободна България. На този денотбелязваме Националния празник на РепубликаБългария. Денят на Освобождението всяка година е поводда изразим своята почит към…
Страница 1 от 15
© Copyright 2019 Pirin Info. All Rights Reserved.