събота, 5 декември 2020

Община Гоце Делчев организира официална церемония за откриване на обновена Детска градина „РАДОСТ“ гр.Гоце Делчев

Автор
Петък, 31 Юли 2020 12:20

Община Гоце Делчев организира официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „РАДОСТ“ гр.Гоце Делчев - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации на сградата. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.

Откриването на обекта ще се проведе от 9,30 часа на 3-ти август 2020г (понеделник) в двора на Детска градина „РАДОСТ“, гр.Гоце Делчев, ул.Завоя на Черна №13.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found





 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.