петък, 5 юни 2020

18 човека в община Гърмен ще бъдат наети на работа по проект проект: „Интеграция на маргинализираните общности”

Автор
Понеделник, 06 Април 2020 09:08

Община Гърмен изпълнява проект „Интеграция на маргинализираните общности”, като ще бъдат назначени 18 общи работници. Те обаче трябва да са поне с начално образование, като не се изисква професионален опит. Необходимо е да са физически издръжливи за работа на открито. Документи се подават от днес 06.04. до 21.04. април. Кандидатът следва да принадлежи към поне една от допустимите целеви групи по проекта - представител на ромската общност в община Гърмен и/или хора в риск, и/или жертва на дискриминация по друг признак освен етническа принадлежност.

Желаещите трябва да отговарят и на поне едно от следните условия: да иматрегистрация в Бюрото по труда над 12 месеца, да е лице с трайно увреждане, с решение на ТЕЛК, да е безработно/неактивно лице с ниско образование (под средното ), включително и без професионална квалификация, да е безработно лице над 54-годишна възраст.

Наетите по този проект ще бъдат включени в дейности в помощ на служителите по кметства в населени места в община Гърмен, като: събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения,на битови отпадъци, за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, за ремонти, почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове, детски площадки и други територии в общината, предназначени за обществено ползване. Освен това, ще почистват и ремонтират общински сгради, помещения и съоръжения, ще почистват и поддържат шахтите, ще озеленяват и поддържат паркове, градини и други зелени и цветни площи, ще се грижат за дървесната и храстовидната растителност и за залесяванета в населените места и извън тях. Трудовият договор с наетите лица ще бъде сключен за пълно работно време и за срок от шест месеца. Подаването на документи е от днес 6 до 21 април.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.